# منـــــم_سـهیم

اولین کمپین اهدایی آقای کالا

وضعیت کمپین
اهدا شده 61%

هوای هم دیگه رو داشته باشیم!

#منم_سهیم