آدرس: شهرک صنعتی چهادانگه-خیابان ششم فلز تراش-پلاک40

شماره تمـاس: 55265707 -021    2233643 -0912

شماره پیشنهاد وشکایت:            9018858 -0910